Udział 5/8 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Stary Dziebałtów, gm. Końskie, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, wchodzący w skład masy upadłości Janiny Cholewińskiej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Janiny Cholewińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 382/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału 5/8 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Stary Dziebałtów, gm. Końskie, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KI1K/00017063/7. Nieruchomość obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 937/1 (działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym i szopą), 156 (działka niezabudowana) oraz 372 (działka niezabudowana) – zwane dalej Przedmiotem sprzedaży.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 maja 2024 roku na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 382/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Janiny Cholewińskiej w sprawie V GUp 382/20, Stary Dziebałtów” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Janiny Cholewińskiej kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Janiny Cholewińskiej o nr PL 70 1050 1025 1000 0092 8244 6518 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 382/20 – udział w działce Stary Dziebałtów”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w dniu 29 maja 2024 roku o godz. 10:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Janiny Cholewińskiej lub upoważnioną przez niego osobę. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży, Syndyk wyznaczy termin aukcji, która zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Operacie szacunkowym, sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę Ewelinę Galińską dnia 22 stycznia 2021 roku, który to Operat jest dostępny do wglądu w formie skanu, w odpowiedzi na wniosek o jego udostępnienie skierowany na adres email Kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com, a także w aktach postępowania upadłościowego Janiny Cholewińskiej prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 382/20 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach,  V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.

Regulamin sprzedaży z dnia 23 kwietnia 2024 roku, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Przez wzgląd na osobę nabywcy, w odniesieniu do Przedmiotu sprzedaży może mieć zastosowanie ustawa  z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 roku – Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) w szczególności art. 3 ust. 4 wskazanej ustawy, kreujący uprawnienie do prawa pierwokupu przysługujące z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży TUTAJ
  2. Wzór oferty nabycia TUTAJ.
Galeria
Przetargi

Lista aktualnych przetargów