Udział 1/6 części w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 34 o pow. 56,90 m2, położonego przy ul. Osiedle Słoneczne 3 w Barczewie, pow. olsztyński, woj. warmińsko–mazurskie, wchodzący w skład masy upadłości Izabeli Wilczyńskiej

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Izabeli Wilczyńskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt OL1O/GUp-s/48/2022, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/6 części w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 34 o powierzchni 56,90 m2, położonego przy ul. Osiedle Słoneczne 3 w Barczewie, pow. olsztyński, woj. warmińsko–mazurskie, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1O/00032869/5 wraz z odpowiednimi udziałami w częściach wspólnych budynku i urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziałami w prawie własności gruntu, objętych księgą wieczystą nr OL1O/00032735/7.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych).

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 marca 2024 roku na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02–797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka wskazana powyżej. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (tj. Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02–797 Warszawa) wraz z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA ZAKUP UDZIAŁU 1/6 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ, w postępowaniu upadłościowym Izabeli Wilczyńskiej, sygn. akt OL1O/GUP–S/48/2022” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Izabeli Wilczyńskiej kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Izabeli Wilczyńskiej o nr 20 1090 2620 0000 0001 5050 8894 (prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.) z dopiskiem „Wadium – udział 1/6 nieruchomość lokalowa”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02–797 Warszawa w dniu 28 marca 2024 roku o godzinie 10:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka lub upoważnioną przez niego osobę.

Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Operacie szacunkowym z dnia 17 marca 2023 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Mariusza Sienkiewicza, który to operat  zostanie udostępniony wyłącznie w wersji elektronicznej, po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com. Operat jest dostępny również w aktach postępowania upadłościowego Izabeli Wilczyńskiej prowadzonych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, sygn. akt OL1O/GUp–s/48/2022.

Regulamin sprzedaży z dnia 15 lutego 2024 roku, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkie informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży udziału w nieruchomości – TUTAJ
  2. Wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości – TUTAJ

Przetargi

Lista aktualnych przetargów