Informacja dla pracowników Marcpol S.A. z dnia 21 czerwca 2016 roku

W związku z licznymi i powtarzającymi się pytaniami pracowników i byłych pracowników spółki MarcPol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach kierowanymi do Syndyka Masy Upadłości, a związanych z roszczeniami pracowniczymi, poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Równocześnie informujemy, że w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia upadłości zostanie złożony przez Syndyka do Marszałka Województwa wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych z określeniem osób uprawnionych oraz tytułów i wysokości roszczeń do zaspokojenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: FGŚP). Przedmiotowym wykazem zostaną objęte należności pracownicze wskazane w pkt 2 poniżej, które powstały przed dniem 06 czerwca 2016 r. i nie zostały uregulowane przez pracodawcę.

1. Jakie kategorie pracowników MarcPol S.A. mogą korzystać ze świadczeń wypłacanych ze środków z FGŚP w przypadku niewypłacalności pracodawcy?

  • Osoby pozostające w stosunku pracy, tj. Pracownicy,
  • Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, tj. Zleceniobiorcy.

2. W jakich przypadkach i za jaki okres przysługuje wypłata świadczenia ze środków FGŚP z tytułu wynagrodzenia:

Wypłata świadczeń z FGŚP z tytułu wynagrodzenia za pracę przysługuje za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności (3 miesiące poprzedzające datę 6 czerwca 2016 r.) albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy (czyli jeśli pracownik zakończył pracę w MarcPol S.A. 9 miesięcy przed dniem 6 czerwca 2016 r.)

  • Wynagrodzenie za pracę,
  • Wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • Wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 k.p.,
  • Wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
  • Dodatku wyrównawczego

W związku z powyższym wynagrodzenia m.in. za miesiąc kwiecień 2016  i maj 2016 r. podlegać będą wypłacie ze środków FGŚP.

3. W jakich przypadkach i za jaki okres roszczenia z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy podlegają wypłacie ze środków FGŚP?

Roszczenia te podlegają wypłacie ze środków FGŚP, jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę niewypłacalności pracodawcy (czyli jeśli pracownik zakończył pracę w MarcPol S.A. do 9 miesięcy przed dniem 6 czerwca 2016 r.) wypłacie ze środków FGŚP podlega ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, czyli ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok, w którym pracownik zakończył pracę w MarcPol S.A. i tylko w stosunku do osób, które zakończyły pracę po 6 września 2015 r., a najpóźniej w dniu 6 czerwca 2016 r.

4. Komu i w jakiej wysokości przysługuje odprawa pieniężna oraz odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy  lub w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące po tej dacie z poniższych tytułów:

  • Odprawa pieniężna przysługująca w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników,
  • Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę (art. 36 (1) Kodeksu Pracy) – jeśli zastosowano skrócony okres wypowiedzenia.

A zatem, odprawy i odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia są wypłacane osobom, które zakończyły pracę w MarcPol S.A. w okresie 9 miesięcy przed dniem niewypłacalności (czyli przed dniem 6 czerwca 2016 r.) oraz tym osobom, które zakończyły pracę najpóźniej 4 miesiące po dniu 6 czerwca 2016 r.

5. W jakiej wysokości wypłacane są świadczenia ze środków FGŚP?

Wypłata świadczeń z FGŚP za każdy miesiąc z tytułu wynagrodzenia, odprawy pieniężnej, odszkodowania lub z tyt. ekwiwalentu za urlop jest ograniczana do kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, od dnia jego ogłoszenia przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim” ( przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2016 r. to 4181,49 zł).

6. W jaki sposób zostanie wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy osobom, które zakończyły pracę w MarcPol S.A. po dniu 6 czerwca 2016 r.?

Należności z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy osobom, które zakończyły pracę w MarcPol S.A. po dniu ogłoszenia upadłości, tj. po dniu 6 czerwca 2016 r., będą wypłacane w miarę możliwości na bieżąco po ustaniu stosunku pracy. Natomiast w przypadku braku środków finansowych na zaspokojenie tych należności, zostaną one zaspokojone stosunkowo w drodze podziału funduszów masy upadłości.

7. Czy należności ze stosunku pracy umieszczane są na liście wierzytelności z urzędu?

Tak, należności te umieszczane są z urzędu, bez konieczności zgłaszania ich przez pracowników.

8. Czy osobom, które rozwiązały umowę o pracę w drodze porozumienia stron z przyczyn nie dotyczących pracownika przysługuje świadczenia dla bezrobotnych?

Tak, osobom, które rozwiązały umowę o pracę w drodze porozumienia stron z inicjatywy pracodawcy po dniu ogłoszenia upadłości, a więc po dniu 6 czerwca 2016 r. przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych, ponieważ rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z powodu upadłości MarcPol S.A. (art. 75 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Powyższe dotyczy osób, które spełniają warunki określone w art. 71  Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

9. Co w przypadku jeśli środki wypłacone z FGŚP nie wystarczą na zaspokojenie roszczeń pracowniczych powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości MarcPol S.A.?

W takiej sytuacji należności te zostaną umieszczone z urzędu (bez potrzeby zgłoszenia przez pracownika) na liście wierzytelności i zostaną one zaspokojone stosunkowo w drodze podziału funduszów masy upadłości.

Komunikaty