Do pracowników Drogowiec – PL Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (obecnie Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku )

Szanowni Państwo

W związku z liczną korespondencją kierowaną do Syndyka przez pracowników Drogowiec –PL Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (obecnie Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku ) wzywającą Syndyka do złożenia do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykazu zbiorczego umożliwiającego dokonanie wypłaty przez Fundusz nieuiszczonych przez upadłego należności pracowniczych bądź pism wzywających Syndyka do przekazania zaświadczeń, umożliwiających złożenie indywidualnych wniosków do Funduszu o wypłatę należności pracowniczych, Syndyk informuje, że na obecnym etapie nie ma możliwości realizacji tych żądań. Po ogłoszeniu upadłości Książka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (poprzednio: Drogowiec- PL Sp. z o.o.) upadły – pomimo spoczywającego na nim obowiązku – nie przekazał bowiem Syndykowi żadnej dokumentacji upadłego, w tym dokumentacji pracowniczej ani dostępu do ksiąg rachunkowych upadłego. Syndyk nie dysponuje zatem obecnie żadnymi dokumentami źródłowymi, które mogłyby stanowić podstawę do złożenia zestawienia zbiorczego do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych bądź wystawienia zaświadczeń pracodawcy, umożliwiających złożenie indywidualnych wniosków do Funduszu przez pracowników.

Dodatkowo Syndyk oświadcza, że brak dokumentacji uniemożliwia wystawienie wszelakich zaświadczeń o otrzymanych, bądź niewypłaconych wynagrodzeniach (w tym Z-3) oraz o odprowadzonych składkach do ZUS, a także informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2020 rok.

Jednocześnie Syndyk wskazuje, że brak informacji PIT – 11 nie zwalnia podatnika z rozliczenia rocznego przed urzędem skarbowym, co jest możliwe na podstawie wpływów uzyskanych na rachunek podatnika, bądź otrzymanych dokumentów KW od byłego pracodawcy.

W związku z zaistniałą sytuacją Syndyk informuje, że podejmuje działania zmierzające do zlokalizowania miejsca położenia dokumentacji pracowniczej oraz jej odzyskania jak i pozyskania dostępu do ksiąg rachunkowych upadłego.

Komunikaty