Syndyk Energetycznego Centrum S.A. w upadłości poszukuje osoby, która obejmie funkcję Prezesa Zarządu Multimedia Interactive sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu

Syndyk Masy Upadłości Energetycznego Centrum S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie poszukuje osoby, która obejmie funkcje Prezesa Zarządu spółki Multimedia Interactive Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (KRS nr: 0000441120), w której to spółce Energetyczne Centrum SA w upadłości posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Multimedia Interactive Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

Kandydat powinien spełniać łącznie następujące wymagania:

  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
  2. posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji w organach spółek handlowych;
  3. posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie w branży energetycznej;
  4. korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  5. spełniać inne niż wskazane w pkt d) wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać określonych w przepisach prawa ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym w szczególności nie naruszać zakazów, o których mowa w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Aplikacje, zawierającą list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym, stanowiącym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz z informacją na temat oczekiwanego wynagrodzenia, prosimy wysyłać na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com. Jednocześnie, Syndyk Masy Upadłości Energetycznego Centrum S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie wskazuje, że wysokość wynagrodzenia przeznaczona dla osoby pełniącej funkcje Prezesa Zarządu będzie zależna od sytuacji finansowej spółki Multimedia Interactive sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, która na dzień sporządzenia niniejszego ogłoszenia pozostaje niestabilna.

Komunikaty