Udział 1/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, położonej w Legionowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 20, wchodzącej w skład masy upadłości Andrzeja Malanowskiego

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Malanowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/389/2022, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, stanowiącej działkę o nr ewid. 58 o pow. 0,0597 ha, obręb 0041, położonej w Legionowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 20, woj. mazowieckim, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00076935/9.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 21 727,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych).

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 stycznia 2024 roku na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do ww. Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej zamkniętej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02- 797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt WA2M/GUp-s/389/2022 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Malanowskiego” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Brak spełnienia wskazanego powyżej warunku może skutkować odrzuceniem oferty. Naruszenie stanu koperty może stanowić podstawę do zakończenia procesu sprzedaży bez wyłonienia oferenta.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto  złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym masy upadłości Andrzeja Malanowskiego określonej powyżej kwoty najpóźniej do końca dnia wyznaczonego terminu). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Andrzeja Malanowskiego o nr 58 1050 1025 1000 0093 0085 3745, prowadzony w ING Bank Śląski S.A. z dopiskiem „Wadium – sygn. akt WA2M/GUp-s/389/2022”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 30 stycznia 2024 roku o godzinie 11:00.

Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży, Syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (licytacji) wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na etapie sprawdzania ofert. Aukcja zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams na warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży zostały zawarte w operacie szacunkowym z dnia 10 sierpnia 2023 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jarosława Ciepała, który to Operat będzie udostępniany zainteresowanym do wglądu wyłącznie w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com. Operat jest również dostępny w aktach postępowania upadłościowego Andrzeja Malanowskiego prowadzonych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/389/2022.

Regulamin sprzedaży z dnia 18 grudnia 2023 roku, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkie informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży, w tym operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży udziału w nieruchomości – TUTAJ
  2. Wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości – TUTAJ
Przetargi

Lista aktualnych przetargów