Informacja w przedmiocie sposobu zaspokajania należności pracowniczych w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Działając jako Syndyk Masy Upadłości (dalej: „Syndyk”) Hermes Energy Group S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuję, że postanowieniem z dnia 12 marca 2020 roku, (sygn. akt XIX GU 1058/19) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000507501 (dalej: „Spółka” „Upadły”), wyznaczając jednocześnie Sędziego-Komisarza w osobie Agnieszki Kraszewskiej, zastępcę sędziego-komisarza w osobie Anny Walenciak i Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt XVIII GUp 85/20.

Wychodząc naprzeciw zapytaniom kierowanym do Syndyka przez pracowników i byłych pracowników Hermes Energy Group S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie oraz celem usystematyzowania kwestii związanych z uregulowaniem należności ze stosunku pracy powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości Spółki jak również po tym dniu – poniżej zostaną przedstawione informacje w przedmiocie sposobu zaspokajania należności pracowniczych w toku postępowania upadłościowego.

I. Tryb zaspakajania wierzytelności ze stosunku pracy, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości Spółki, tj. przed dniem 12 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2016 r. (dalej: „PrUp”) po ogłoszeniu upadłości Syndyk niezwłocznie winien wykonać obowiązki przewidziane przepisami o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Obowiązki Syndyka w stosunku do pracowników upadłego uregulowane są przede wszystkim w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (dalej: „ustawa o ochronie”). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie ogłoszenie upadłości jest równoznaczne z niewypłacalnością pracodawcy. Powyższe zaś pozwala na uruchomienie środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na zaspokojenie roszczeń pracowniczych. Stosownie do art. 15 ustawy o ochronie w pierwszej kolejności Syndyk w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia upadłości winien złożyć do marszałka województwa wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, określając osoby uprawnione oraz tytuły i wysokość roszczeń wnioskowanych do zaspokojenia ze środków Funduszu. Wykazem obejmowane są należności główne (bez odsetek) m.in. z tytułu:

  1. wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy), wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 kodeksu pracy, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego – za okres nie dłuższy niż trzy miesiące poprzedzające dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż trzy miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeśli ustanie stosunku pracy przypada w czasie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy;
  2. odprawy pieniężnej przysługującej w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, przysługującego za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, oraz za rok bezpośrednio go poprzedzający, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę – jeśli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności.

Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Syndyk wskazuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie łączna kwota świadczeń, o których mowa w punkcie 1. powyżej – przekazywana przez Fundusz za okres jednego miesiąca nie może przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia zbiorczego wykazu. W praktyce oznacza to, że w sytuacji gdy przykładowo dany pracownik posiada nieuregulowane należności ze stosunku pracy za okres trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie upadłości to otrzymana z Funduszu kwota na zaspokojenie tych zobowiązań nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej.

Co istotne, zgodnie z art. 177 ust. 2 PrUp środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie wchodzą do masy upadłości. Syndyk zobowiązany jest je przeznaczyć wyłącznie na cele określone w decyzji o przyznaniu środków i wyłącznie na rzecz uprawnionych wierzycieli, tj. pracowników.

Jednocześnie Syndyk wskazuje, iż obecnie kompletuje dokumentację niezbędną do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wypłatę niezaspokojonych roszczeń pracowników Spółki, o których mowa powyżej. Po rozpatrzeniu tego wniosku i wpływie środków do masy upadłości Syndyk niezwłocznie przystąpi do wypłat poszczególnych kwot pracownikom zgodnie ze złożonym wykazem.

W sytuacji natomiast, gdy środki uzyskane z Funduszu w wyżej przedstawiony sposób nie wystarczą na zaspokojenie w całości należności ze stosunku pracy powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości Hermes Energy Group S.A. należności te będą zaspokajane w trybie ustawy Prawo upadłościowe. Syndyk informuje, że zgodnie z art. 237 PrUp nie wymagają zgłoszenia należności ze stosunku pracy. Należności z tego tytułu umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu w kategorii I zaspokojenia. Zatem pracownicy celem uzyskania zaspokojenia wierzytelności ze stosunku pracy nie muszą podejmować jakiejkolwiek aktywności, bowiem przysługujące pracownikom wierzytelności zostaną ujęte na liście z urzędu. Przedmiotowe należności będą podlegać zaspokojeniu w ramach planu podziału funduszów masy upadłości w wysokości jaka będzie wynikać z procentowego zaspokojenia należności ujętych w tej kategorii na liście wierzytelności.

II. Tryb zaspakajania wierzytelności ze stosunku pracy, które powstały po dniu ogłoszenia upadłości Spółki, tj. po dniu 12 marca 2020 r.

Odnosząc się do należności ze stosunku pracy przypadających za czas po ogłoszeniu upadłości, w tym wynagrodzenia, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz odprawy i odszkodowania związane z rozwiązaniem umów o pracę wskazać należy, iż należności te wedle art. 230 ust. 2 PrUp wliczają się do zobowiązań masy upadłości, które powstają po ogłoszeniu upadłości. Takie też zobowiązania nie będą umieszczane na liście wierzytelności i co do zasady nie będą też zaspokajane w ramach planu podziału funduszów masy upadłości jak należności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości. Zgodnie natomiast z art. 343 ust. 1 PrUp należności z tej grupy będą zaspokajane przez Syndyka w miarę posiadanych środków finansowych i po zaspokojeniu w pierwszej kolejności kosztów postępowania, o których mowa w art. 230 ust. 1 PrUp. W przypadku zaś gdy w masie nie wystarczy środków na zaspokojenie wierzytelności ze stosunku pracy w sposób opisany powyżej to będą one zaspokajane stosunkowo do wysokości każdej z nich w drodze podziału funduszów masy upadłości (art. 343 ust. 1a PrUp).

Podkreślić należy, iż wyżej powołana już ustawa o ochronie w sytuacji braku środków w masie na zaspokojenie roszczeń pracowniczych z okresów następujących po dniu wystąpienia niewypłacalności pracodawcy (po dniu ogłoszenia upadłości) umożliwia Syndykowi złożenie do marszałka województwa list uzupełniających z wykazami osób uprawnionych do poszczególnych świadczeń (art. 15 ust. 2 ustawy o ochronie). Niemniej jednak powyższy tryb dotyczy jedynie należności z tytułu: odprawy pieniężnej przysługującej w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, przysługującego za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy oraz za rok bezpośrednio go poprzedzający, a także z tytułu odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę pod warunkiem, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło nie później niż cztery miesiące po dacie ogłoszenia upadłości (art. 12 ust. 5 ustawy o ochronie). Przedmiotowy wykaz sporządza się niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy.

Co się zaś tyczy wypłat finansowanych z ubezpieczenia społecznego (m. in. zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze) podnieść należy, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gwarantem wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego finansowanych ze środków funduszu ubezpieczeń społecznych. Stąd też w przypadku gdy płatnik składek (pracodawca) uprawniony do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie może dokonać wypłaty tych świadczeń ze względu na trudności finansowe to Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek przejmuje obowiązek związany z wypłatami tych zasiłków. W takim stanie rzeczy mając na względzie brak w masie środków na wypłatę bieżących zasiłków Syndyk będzie każdorazowo (w odniesieniu do każdego pracownika korzystającego z tego typu świadczeń) występować do ZUS z wnioskiem o przejęcie wypłaty poszczególnych zasiłków. Syndyk przy tym zaznacza, iż ZUS będzie wypłacał należne świadczenia co do zasady do czasu rozwiązania poszczególnych umów o pracę, jak również po ustaniu stosunku pracy w zależności od decyzji ZUS w tym przedmiocie.

Komunikaty