Informacja dla wierzycieli Energetycznego Centrum  S.A. w upadłości – realizacja częściowego planu podziału

Syndyk Masy Upadłości Energetycznego Centrum  S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie („Upadły”; „Energetyczne Centrum”) zawiadamia, że na obecnym etapie postępowania został złożony częściowy plan podziału środków finansowych uzyskanych w toku likwidacji masy upadłości Energetycznego Centrum obejmujący zaspokojenie wierzytelności uznanych w kategorii II, które ujęto na siedmiu częściowych listach wierzytelności złożonych w toku prowadzonego postępowania upadłościowego.

W ramach przedmiotowego planu podziału nie zostało przewidziane zaspokojenie wierzytelności kategorii I, albowiem wierzytelności w tej kategorii nie znajdują się na liście wierzytelności Upadłego. W ramach ww. planu podziału przewidziano na zaspokojenie wierzytelności kategorii II kwotę 9 727 019,13 złotych, która to kwota pozwala na zaspokojenie 37,56% wierzytelności wierzycieli uznanych na liście wierzytelności w powyższej kategorii.

W przypadku zatwierdzenia planu podziału – Syndyk przystąpi do jego wykonania zgodnie ze stosownym postanowieniem Sędziego-komisarza w tym zakresie. Przez wzgląd na nieprzeciętną ilość wierzycieli ujętych na ww. listach wierzytelności w liczbie ponad siedmiu tysięcy, prognozowany termin jego wykonania to koniec bieżącego roku.

Niemniej realizacja planu podziału w powyższym terminie będzie uzależniona od pozyskania rachunków bankowych wierzycieli, na które winny zostać przelane środki pieniężne.

Wobec powyższego, Syndyk zwraca się do wierzycieli, których wierzytelności zostały uznane na ww. siedmiu częściowych listach wierzytelności o kierowanie wiadomości mailowych z informacją o aktualnych rachunkach bankowych na adres mailowy dok@ec.net.pl.

Komunikaty